INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA


1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Miziniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Art Dent Stomatologia Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna w Poznaniu przy ul. Zacisze 1a/2, 60-831, tel. 61 848 1444, e-mail: gabinet[@]artdentpoznan.pl (dalej: ART DENT).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie Umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią a ART DENT.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) w celu wykonania Umowy lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);

b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na ART DENT w związku z realizacją Umowy, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia:

- działalności stomatologicznej, a więc wykonywania zawodu dentysty zgodnie z: ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

- rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych, rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a ART DENT, co stanowi uzasadniony prawnie interes ART DENT na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d) w przypadku świadczenia usług na terenie ART DENT w celu zapewnienia bezpieczeństwa ART DENT, jej pracowników, co stanowi uzasadniony prawnie interes ART DENT na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e) za Pana/Pani zgodą, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu zawarcia i wykonania Umowy.

4. ART DENT może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi prawne, usługi IT, księgowe, serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie, a także a także NFZ na zasadach wynikających z przepisów prawa.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przechowywania dokumentacji medycznej wynikających z przepisów prawa, nie dłużej niż 20 lat.

6. W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych,

b) ich sprostowania,

c) ich usunięcia,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) przenoszenia danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ART DENT przesłało je do innego administratora. Jednakże ART DENT zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które ART DENT przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody.

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym prawnie interesie ART DENT.

W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie Pana/Pani zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i ich przekazanie na adres e-mail: gabinet[@]artdentpoznan.pl

8. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez ART DENT narusza przepisy RODO.